Pflanzenseite 2 von 4


Escobaria
laredoi

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 9 Stück)

Escobaria
roseana

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 2 Stück)

Gymnocalycium
andreae

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
baldianum

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
citriflorum
var. grossei
5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 2 Stück)

Gymnocalycium
denudatum

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
denudatum
civ. Jan Suba
5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 2 Stück)

Gymnocalycium
grandiflorum

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 4 Stück)

Gymnocalycium
henschkelianum

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
hyptiacanthum

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
kieslingii

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
leanum

7 cm Topf á 3,40 € :
(max. 2 Stück)

Gymnocalycium
megalothelon

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
megapotamicum

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
paraguayense

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Gymnocalycium
schroederianum

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Lobivia
boliviensis

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 2 Stück)

Lobivia
larae

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 3 Stück)

Lobivia
pentlandii
rotblühend
5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 1 Stück)

Lobivia
quinesensis

5 cm Topf á 1,90 € :
(max. 4 Stück)

Lophophora
williamsii

7 cm Topf á 9,90 € :
(max. 2 Stück)